Som eneste byrå tilbyr Alstad Begravelsesbyrå hentetjeneste uten forpliktelse og til fastpris. Ta valget av byrå når det passer deg.

Ansvarlig for seremonien

Hvem kan sørge for begravelsen?

Gravferdslovens §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden:

“Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages. Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.”

Ansvar for å besørge begravelsen

Som regel er det klart hvem som skal ha ansvar for å besørge begravelsen. I de aller fleste tilfeller er retten og ansvaret klart og det er få problemer forbundet med planlegging og gjennomføring av begravelsen. Som regel er det ektefelle, samboer, partner eller barn som står ansvarlig.

Personen som er ansvarlig for å besørge begravelsen har siste ord og tar bestemmelser alle viktige avgjørelser i forbindelse med begravelsen som:

  • Kremasjon eller jordbegravelse
  • Hvilken kommune, gravplass og grav skal velges
  • Valg av begravelsesseremoni
  • Ansvar for graven etter gravlegging.

Det er vanlig å legge vekt på avdødes uttrykte ønsker, men det er ingen plikt til dette ifølge lovverket. Dersom det ikke foreligger en erklæring fra den avdøde om hvem som skal ha ansvar for å besørge begravelsen vil etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge ha rett il å besørge begravelsen: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Man kan gi avkall på ansvar for å besørge begravelsen. I disse tilfellene går retten til den neste i rekken.

Dersom den avdøde på tidspunktet for dødsfallet har vært i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerforhold vil samboende likestilles med ektefeller. Ved konflikt rundt ansvar for å besørge begravelsen har kulturdepartementet fremhevet følgende momenter som skal vektlegges i vurderingen:

  • Felles barn
  • Felles adresse i folkeregisteret
  • Varighet i samboerforholdet
  • Har det vært brudd i samlivet
  • Testament

Dersom det ikke finnes noen som kan ta ansvar for å besørge begravelsen vil den besørges av kommunen.

Konflikt i forbindelse med ansvar for å besørge begravelsen

I få tilfeller kan det oppstå konflikt om hvem som skal ha ansvaret for begravelsen. Det kan være underliggende konflikter i forkant eller at det er flere som føler de har behov for delaktighet i planleggingen.

Det vil alltid være i alles beste interesse å finne gode løsninger for alle og unngå konflikt. Vi vil kunne være behjelpelig å tilrettelegge for konstruktiv dialog og finne løsninger der det er uenighet. I de tilfeller hvor man ikke klarer å komme til enighet om hvem som skal ha ansvaret for begravelsen vil det være kommunen som fastsetter hvem som skal ha ansvaret for begravelsen. Avgjørelsen kan ikke ankes og retten blir gitt til en person som vil ha myndighet til å fatte alle beslutninger.

Likevel vil det være viktig at den som har ansvaret for begravelsen er innstilt på å lytte til de andre pårørende og forsøke å finne gode løsninger for alle. Mange vil ha behov som skal dekkes. Vi vil forsøke å være så behjelpelig som mulig i prosessen og kan motta innspill fra ulike pårørende og forsøke å hjelpe den ansvarlige frem til alternative og gode løsninger.